Szociális célú tüzelőanyag

 

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom Somogyaszaló lakosságát, hogy Somogyaszaló Községi Önkormányzat képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló 14/2017. (XI.09.) számú rendelete alapján az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a személynek, aki a támogatás feltételeinek megfelel.

Támogatás feltételi:

(1) Természetben, térítésmentesen nyújtott szociális tűzifa támogatására az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén az a kérelmező jogosult:

  • ) Akinek háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 175%-át, (49.875,- Ft)

ab.) egyedül élő / egyszemélyes háztartásban élő/ esetén 185%-át, (52.725,- Ft)

ac.) Azon 65 év feletti vagy beteg egyedülálló személyek, akiknek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át, (71.250,- Ft)

ad.) Idős házaspárok esetében, ahol súlyos egészségkárosodás esete áll fenn az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 205 %-át (58.425,- Ft)

ae.) gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 195%-át (55.575,- Ft)

  • fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek.

(2) A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek:

  1. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- települési támogatásra jogosult.
  2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) A tűzifa támogatást ugyanazon ingatlanban élő személyek közül egy személy igényelheti.

(4) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra –függetlenül a 4.§ -ban meghatározott feltétel teljesülésétől –az a személy, vagy család

  1. aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
  2. az ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

A kérelmeket 2017. november 15. napjától 2017. november 30. napjáig lehet benyújtani.

A határidő elmulasztása jogvesztő!!!! 

A kérelmeket a Somogyaszalói Polgármesteri Hivatalban (7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 107.) az e célra rendszeresített kérelem adatlapon lehet benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetett, a kérelem beadását megelőző havi jövedelmekről szóló igazolást.

 A kérelem letölthető: http://somogyaszalo.hu/onkormanyzat/letoltesek/szocialis-ugyi-nyomtatvanyok/

A támogatási kérelmekről Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A jogosultság elbírálása jövedelemvizsgálat alapján a kérelmek beérkezési sorrendjében, történik.

A rendelkezésre álló 50 m3 tűzifa felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.

Somogyaszaló,2017. november 15.

Kovács Andrea

polgármester