All posts by Kovács Andrea

Közmeghallgatás Antalmajor 2017. december 21

HIRDETMÉNY

 

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. december 21.-én 18.30 órakor

 

KÖZMEGHALLGATÁST

 

tart a somogyaszalói Faluház (Somogyaszaló, Dózsa Gy. u. 47.)

 

Napirend:

 • Beszámoló a 2017. évről
 • Tájékoztató a 2018. évre várható célkitűzésekről
 • Tanyagondnok beszámolója
 • Képviselő testületi tagok beszámolója

 

Somogyaszaló, 2017. december 05.

 

Kovács Andrea

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

Közmeghallgatás Somogyaszaló 2017. december 20

HIRDETMÉNY

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. december 20.-án 18.30 órakor

 

KÖZMEGHALLGATÁST

 

tart a somogyaszalói Kultúrházban (Somogyaszaló, Kossuth L .u. 83)

 

Napirend:

 

 • Települési Arculati Kézikönyv bemutatása
 • Beszámoló a 2017. évről
 • Tájékoztató a 2018. évre várható célkitűzésekről
 • Tanyagondnok beszámolója
 • Képviselő testületi tagok beszámolója

 

Somogyaszaló, 2017. december 05.

 

Kovács Andrea

polgármester

 

Szociális célú tüzelőanyag

 

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom Somogyaszaló lakosságát, hogy Somogyaszaló Községi Önkormányzat képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló 14/2017. (XI.09.) számú rendelete alapján az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a személynek, aki a támogatás feltételeinek megfelel.

Támogatás feltételi:

(1) Természetben, térítésmentesen nyújtott szociális tűzifa támogatására az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén az a kérelmező jogosult:

 • ) Akinek háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 175%-át, (49.875,- Ft)

ab.) egyedül élő / egyszemélyes háztartásban élő/ esetén 185%-át, (52.725,- Ft)

ac.) Azon 65 év feletti vagy beteg egyedülálló személyek, akiknek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át, (71.250,- Ft)

ad.) Idős házaspárok esetében, ahol súlyos egészségkárosodás esete áll fenn az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 205 %-át (58.425,- Ft)

ae.) gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 195%-át (55.575,- Ft)

 • fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek.

(2) A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek:

 1. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- települési támogatásra jogosult.
 2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) A tűzifa támogatást ugyanazon ingatlanban élő személyek közül egy személy igényelheti.

(4) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra –függetlenül a 4.§ -ban meghatározott feltétel teljesülésétől –az a személy, vagy család

 1. aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
 2. az ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

A kérelmeket 2017. november 15. napjától 2017. november 30. napjáig lehet benyújtani.

A határidő elmulasztása jogvesztő!!!! 

A kérelmeket a Somogyaszalói Polgármesteri Hivatalban (7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 107.) az e célra rendszeresített kérelem adatlapon lehet benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetett, a kérelem beadását megelőző havi jövedelmekről szóló igazolást.

 A kérelem letölthető: http://somogyaszalo.hu/onkormanyzat/letoltesek/szocialis-ugyi-nyomtatvanyok/

A támogatási kérelmekről Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A jogosultság elbírálása jövedelemvizsgálat alapján a kérelmek beérkezési sorrendjében, történik.

A rendelkezésre álló 50 m3 tűzifa felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.

Somogyaszaló,2017. november 15.

Kovács Andrea

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Lakossági Fórum

2017. október 18. 18.00

Településképi Arculati Kézikönyv

                                               HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Somogyaszaló Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A Településképi Arculati Kézikönyv a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Célja, hogy lényegre törően, mindenki számára érthető módon mutassa be Somogyaszaló építészeti arculatát meghatározó jellemzőit, épített és természeti értékeit, valamint az somogyaszalóiak közös lakókörnyezetének minőségi alakításával kapcsolatos elvárásait, javaslatait. Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek számára is annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és épületek alakulhassanak ki.

A Településképi Arculati Kézikönyv készítésével kapcsolatos előzetes véleményüket, észrevételeiket, ötleteiket írásos formában a Somogyaszaló Községi Önkormányzatnak címezve (7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 107.) vagy elektronikusan a somogyaszaloonkormanyzat@gmail.com email címre juttassák el 2017. október 26-ig. Szívesen fogadunk fényképeket értékesnek ítélt építészeti részletekről, utcákról, egyedi/követendő/kortárs épületekről.

 

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2017. október 18. napján 18.00 órától –19.00 óráig

Helyszín: Kultúrház Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 83.

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

 

 

Somogyaszaló, 2017. október 09.

Kovács Andrea

polgármester

 

 

Kérelmek

Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy a szociális ügyi nyomtatványok weboldalunkon letölthetők.
Az önkormányzat-letöltések-szociális ügyi nyomtatványoknál

Kovács Andrea

polgármester

Elindultunk

Üdvözlök minden kedves olvasót, követőt!

 

Elindult Községünk weboldala. Várjuk a véleményeket és javaslatokat.

 

Üdvözlettel:

Kovács Andrea
polgármester