Szociális tűzifa igénylés

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Polgármestere 7452 Somogyaszaló, Kossuth u. 107. Tel: 82/686-226, email: somogyaszalo@kapos-net.hu

HIRDETMÉNY

Az állam a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához támogatást biztosított Somogyaszaló Községi Önkormányzat számára.

Az önkormányzati rendelet alapján szociális célú tüzifára irányuló igényt nyújthat be, minden somogyaszalói lakos, amennyiben: a téli fűtés megoldása problémát okoz és a háztartás tagjai vagyonnal nem rendelkeznek, a háztartásban az egy före jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdijminimum 200%-át (57.000.- Ft-ot) egyedül élő esetén a 300%-át (85.500.- Ft-ot) nem haladja meg, a kérelmező rendelkezik fatüzelésre alkalmas fütőberendezéssel, és erről nyilatkozik.

A támogatás odaítélésénél előnyt élvez, aki: – aktív korúak ellátására jogosult, vagy – időskorúak járadékra jogosult, vagy – hátrányos helyzetű gyermeke(ke)t nevel

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.

A nyomtatvány beszerezhető a hivatalban vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.

A kérelmeket 2021. november 15-án 16.00 óráig lehet benyújtani a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Somogyaszalói Kirendeltségén /Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 107. / A határidő elmulasztása jogvesztő!!! (A nem önkormányzatunk által megállapított ellátásra való jogosultságot igazoló dokumentumokat a kérelmezőnek kell becsatolnia a kérelem benyújtásával egyidejűleg!) A támogatási kérelmekről Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő testülete határozattal dönt.

Somogyaszaló, 2021. október 25.

Makai Gabriella sk. polgármester