Hirdetmény a a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról

 

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom Somogyaszaló lakosságát, hogy Somogyaszaló Községi Önkormányzat képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló 14/2018. (XI.09.) számú rendelete alapján az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a személynek, aki a támogatás feltételeinek megfelel.

Támogatás feltételi:

 2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, tűzifát biztosít annak a személynek, aki

a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

  • aktív korúak ellátására, vagy
  • időskorúak járadékára, vagy
  • települési támogatásra jogosult (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül), vagy

b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek(ke)et nevel.

     (2) Fentieken túl tűzifa biztosítható az alábbi esetekben: 

a.) A háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 175%-át, (49.875,- Ft),

b.) Egyedül élő / egyszemélyes háztartásban élő/ esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 185%-át, (52.725,- Ft)

c.) Azon 65 év feletti vagy beteg egyedülálló személyek, akiknek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át, (71.250,- Ft)

d.) Idős házaspárok esetében, ahol súlyos egészségkárosodás esete áll fenn az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 205 %-át (58.425,- Ft)

e.) A gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő részére, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 195%-át (55.575,- Ft)

    (3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

 

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra –függetlenül a 2.§ -ban meghatározott feltétel teljesülésétől –az a személy, vagy család 

  1. aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
  2. az ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

 A kérelmeket 2018. november 15. napjától 2018. november 30. napjáig lehet benyújtani.

A határidő elmulasztása jogvesztő!!!!

A kérelmeket a Somogyaszalói Polgármesteri Hivatalban (7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 107.) az e célra rendszeresített kérelem adatlapon lehet benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetett, a kérelem beadását megelőző havi jövedelmekről szóló igazolást. 

A kérelem letölthető: http://somogyaszalo.hu/doc/index.php/s/vlAthLvjTR2RmMQ

A támogatási kérelmekről Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

Somogyaszaló,2018. november 

Kovács Andrea

polgármester